Kvalité (ISO9001)

Klippans Busstrafik AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

Kundfokus
Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen.
Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning. Under utförandet finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser som mäts och följs upp. Under utförandet kontrollerar vi fordon och genomförande gentemot ställda krav.

Kvalitetspolicy
Klippans Busstrafik AB har utvecklat företaget och vår verksamhet genom väl utförda transporter, hög servicegrad och inte minst ett positivt bemötande. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fortsätta utveckla företaget. Vi tillhandahåller välplanerade transporttjänster som uppfyller ställda kundkrav.
Vi har väl underhållna och fräscha bussar. All verksamhet sker utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter. Kompetent personal säkrar ett professionellt utfört transportarbete med beaktande av god trafiksäkerhet och god service till våra passagerare. Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Kvalitetsmål
Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Övergripande kvalitetsmål
Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse.
Uppföljning av kundnöjdhet sker genom att vi i dialog med kund löpande följer upp uppdraget.

Detaljerade kvalitetsmål
I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande kvalitetsmål:

Kvalitetsmål
Kunden ska ha en positiv upplevelse från bokningstillfället till genomförd transport. Detta oavsett om de väljer att göra sin bokning online eller genom telefonsamtal till vårt kontor. Bussarna ska hålla den höga standard som Klippans Buss står för och chaufförerna ska vara professionella och lyhörd gentemot kunden. Uppkomna avvikelser eller incidenter dokumenteras som en avvikelse.

Leverantörer med eget kvalitetsarbete
Krav ställs på dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på underleverantörer om ett eget dokumenterat kvalitetsarbete.