Arbetsmiljö (OHSAS18001)

Klippans Buss arbetar enligt kraven i arbetsmiljö certifieringen OHSAS 18001.

OHSAS 18001 anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra prestandan.

Klippans Buss har antagit följande arbetsmiljöpolicy som årligen uppdateras och kontrolleras.

Arbetsmiljöpolicy
Klippans Busstrafik AB skall vara en attraktiv arbetsplats präglad av en bra arbetsmiljö och gemenskap.

Vi delar vår arbetsmiljö med alla de passagerare som vi har förmånen att få köra i våra fordon. Ett positivt bemötande och god service är för oss en självklarhet.
Tillsammans skapar vi en vi-anda där vi verkar för att tillsammans lösa aktuella uppdrag och uppgifter. En bra dag på jobbet innebär för oss, säkra transporter, realistiska tidplaner och en god arbetsgemenskap. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.